Background Image

How to calculate the transfer fee

How to calculate the transfer fee

 

1. คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน
1.1 ราคาประเมินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง :

  บาท 

1.2 อัตราค่าธรรมเนียมการโอน :

% ของราคาประเมิณ 

คิดเป็นค่าธรรมเนียมการโอน :

ปี   

2. การคำนวณค่าอากรแสตมป์ หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ :

บาท 
ผู้ขายถือครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เกิน 1 ปี
ผู้ขายถือครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่เกิน 1 ปี  

2.1 ค่าอากรแสตมป์ :

  บาท 

(คิดอัตรา 0.5% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)
2.2 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ :

  บาท 

(คิดอัตรา 3.3% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) ** หมายเหตุ ถ้าผู้ขายอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์ แต่ถ้าไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

     

3. สรุปค่าใช้จ่าย
3.1 ค่าธรรมเนียมการโอน :

  บาท 

3.2 ค่าอากร :

  บาท 

3.3 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ :

  บาท 

รวมค่าใช้จ่าย :

  บาท